دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید.
نام محصول دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 3848 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه ثبت اسناد و با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق می باشد

 

 

سند از دیدگاه قانون مدنی ایران

درقانون مدنی ‚منحصرادرماده 1284ودرماده370 به بعدقانون آئین دادرسی مدنی  چنین تعریف شده است : «سند عبارت است ازهرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع قابل استنادباشد.»

بنابر تعریف فوق هرسندی نوشته است ویکی ازویژه گی های اصلی سندنوشته بودن آن است .ازاین رومحدودیت خاصی درموردشکل نوشته وضع نشده است وآنجه نوشته نیست سندنیست. البته هرنوشته ای سندمحسوب نمی شود وفق ماده 1285ق .م برای جلوگیری ازاشتباه درمفهوم حقوقی سندشهادت نامه راازاعداداسنادخارج کرده واعتبارآن رابه شهادت محدود کرده است .شرط دیگری که قانونگذار درتعریف سندآورده قابلیت استناددردعوی یادفاع است بنابراین نوشته ای که دردعوایادفاع قابلیت استنادنداشته باشدسندنیست .به عبارت دیگر دربرخی مواردهرنوشته ای هم قابل استنادنیست .واین امرزمانی محقق می شودکه یارابطه سندونویسنده اش به دلیل وجودنداشتن قصدقطع شده باشد(مثل نوشته کودکان ودیوانگان)ویااینکه به دلیل جعل خراشیدگی ومواردی ازاین قبیل قابلیت خودراازدست داده باشد.بنابراین هرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع به کارنیایدسندمحسوب نمی شود. 

 

 

 

سند از دیدگاه قانون تجارت:

درقانون تجارت عبارت اسنادتجارتی تعریف نگردیده وقانون گذارجهت ایجادمقرراتی برای عمده ترین اسنادتجارتی یعنی برات فته طلب وچک درذیل باب چهارم آنهاراموردبحث وبررسی قرارداده است.تعریف سنددرماده 1284قانون مدنی شامل اسنادتجارتی مذکوردرقانون تجارت می شود.

 

 

 

سند از دیدگاه قانون ثبت:

سنداز نظرقانون ثبت اینگونه تعریف شده است :«سندی است مطابق قوانین دردفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد.»سندازنظرقانون ثبت اخص است ازسندرسمی که درقانون مدنی آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده فارسی:    ‌
مقدمه:    1
الف ) بیان موضوع    1
ب ) سؤالات تحقیق    4
ج ) فرضیه های تحقیق    4
د )پیشینه پژوهش    5
ه)روش پژوهش    5
و) ارزش پژوهش    6
ز) ساختارپژوهش:    6
بخش اول    12
کلیات، تاریخچه، مفاهیم    12
فصل اول:کلیات    13
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات    13
گفتار اول:نص قرآن    13
بنداول:تفسیر المیزان     13
بنددوم :تفسیر تسنیم    15
مبحث دوم :گفتارمعصومین    16
بنداول:درحدیث آمده است    16
بنددوم: امام صادق (ع )    16
فصل دوم :تاریخچه    17
مبحث اول:مقدمه    17
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران    17
گفتاراول :قبل ازمیلاد    17
گفتاردوم :عهدهخامنشیان    18
گفتارسوم :عهدساسانیان    19
گفتارچهارم:پس ازساسانیان    20
بنداول:دوره اسلامی    20
بنددوم:عصرمغول    20
بندسوم:تادوران مشروطه    21
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون    23
فصل سوم : مفاهیم    26
مبحث اول :تعریف سند    26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند    26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند    26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون    26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:    26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:    27
ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:    27
مبحث دوم : انواع سند    27
گفتار اول :سندرسمی    28
بند اول : ویژگی سندرسمی:    28
بنددوم : انواع اسنادرسمی    28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی    29
گفتاردوم : سندعادی    30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی    31
گفتار چهارم :  سندالکترونیکی    31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی    31
الف )  اسنادرسمی الکترونیکی    31
ب )  اسنادعادی الکترونیکی    32
ج )  اسنادتجاری الکترونیکی    32
مبحث سوم : نوشته    32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی    33
مبحث پنجم : داده پیام    33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity    33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی    33
مبحث هشتم : سردفتر    34
مبحث نهم : کاداستر    34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign    34
گفتار اول : مفهوم امضاء:    35
بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک    36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال    37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا    37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه    37
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران    38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی    39
گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل    39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی    40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن    42
بنددوم : امضاء دیجیتال    42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)    43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن    44
مبحث یازدهم :استعلام    44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده    44
مبحث سیزدهم : املاک جاری    45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک    45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت    45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت    45

 

منابع :    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

خرید فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دریافت فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

خرید پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دریافت نمونه سوال دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

خرید پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دریافت مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

خرید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

خرید مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از download

دانلود مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

خرید پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دریافت فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

خرید نمونه سوال دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دریافت فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

خرید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دریافت فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

خرید کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از www

دانلود مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دریافت پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

خرید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دریافت کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

خرید تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دریافت تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

خرید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

خرید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از pdf

دانلود کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دریافت فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

خرید نمونه سوال دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

خرید فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دریافت فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دریافت فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دانلود کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از word

دریافت تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

خرید تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود پروژه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دریافت کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دریافت مقاله دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دریافت فایل pdf دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

خرید کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دانلود کارآموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

دریافت فایل word دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free

خرید تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق -کامل و جامع از free


مطالب تصادفی